Có những đứa sợ tiêm đến mức thà chết chứ nhất quyết không chịu tiêmCÓ NHỮNG ĐỨA SỢ TIÊM ĐẾN MỨC THÀ CHẾT CHỨ NHẤT QUYẾT KHÔNG CHỊU TIÊM

P:/s: Chắc chỉ muốn tiêm cho người khác thôi còn nó không muốn người khác tiêm cho nó đâu :))


Video:Thanh Kevin's

Đăng nhận xét

0 Nhận xét