Các bạn có thể đi mà không checkin đăng ảnh được không ? Đừng làm tổn thương những tâm hồn yếu đuối ...ĐỪNG LÀM TỔN THƯƠNG NHỮNG TẦM HỒN YẾU ĐUỐI NHƯ TÔI

Đã đi biển, chúng nó còn thi nhau up ảnh trêu tức đứa ở nhà. Các bạn có thể đi mà không checkin đăng ảnh được không ? Đừng làm tổn thương những tâm hồn yếu đuối ... =(((Đăng nhận xét

0 Nhận xét