Chân đã ngắn còn thích leo trèoCHÂN ĐÃ NGẮN CÒN THÍCH LEO TRÈO

Chân ngắn làm sao? Tao trèo kệ taooo, ngắn không được trèo chắccc.


Video : Quý Nguyễn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét