Hận thằng sửa điện thoại da man ...HẬN THẰNG SỬA ĐIỆN THOẠI...

Trên là dưới, dưới là trên. phải là qua trai mà trái là qua phải. dm thôi vứt cmnl dùng gì nữa haha


Nguồn :tikt tok

Đăng nhận xét

0 Nhận xét