Lời cảnh tỉnh cho những đứa đặt hàng cho sang mồm rồi bom hàngLỜI CẢNH TỈNH CHO NHỮNG ĐỨA ĐẶT HÀNG CHO SANG MỒM RỒI BOM HÀNG

Ko có tiền thì đừng đặt hàng cho sang mồm. Thế nhé, mới đầu tháng ra đã ám rồi


Đăng nhận xét

0 Nhận xét