Má vả cho vỡ mặt vì dám mang dây chuyền trăm hai chục triệu cảu má ra đú trendNÀY THÌ THÍCH ĐÚ TREND RICK KID

Má vả cho vỡ mặt vì dám mang dây chuyền trăm hai chục triệu cảu má ra đú trend.


Via: Chửi Thuê

Đăng nhận xét

0 Nhận xét