Người ta mất một được mười còn mình mất mười được mộtBẮT ĐƯỢC CON GÀ THÌ MẤT NGUYÊN BẦY VỊT

Người ta mất một được mười còn mình mất mười được một. Có thánh nào đã từng gặp 1 trường hợp thế này chưa?


Đăng nhận xét

0 Nhận xét