Đừng để Nhanh một phút, chậm cả đời ...Tại Sao Phải Vội Thế Nhểy ...!

Đi đâu mà vội mà vàng
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây
Thong thả như chúng em đây
Thì đá chẳng vấp mà dây chẳng quàng


Đăng nhận xét

0 Nhận xét