Vỡ Đập thuỷ điện Lào cuốn trôi hàng trăm người...!Vỡ Đập thuỷ điện Lào cuốn trôi hàng trăm người...!

Thiên tai bạo hành. làm cho nhà tan và tiếng khóc lầm than.
Xin hãy cầu nguyện. A Di Đà Phật. để thế giới bình an. và những người sấu số sớm được siêu thoát.

Thương bà con quá


Đăng nhận xét

0 Nhận xét