Dùng iphone khui bia và cái kết không thế hay hơnDÙNG IPHONE ĐỂ KHUI BIA VÀ CÁI KẾT...

Cái khui bia này có lẽ là mắc nhất từ trước đến giờ mà thanh niên này được dùng :) Đúng là mọi sự nông nỗi đều phải trả giá bằng tiền...haizz..


Nguồn: Mai Bảo