Khai giảng cuối cùng, ôm hoa hồng tranh thủ tỏ tình với crushKHAI GIẢNG CUỐI CÙNG, ÔM HOA HỒNG TRANH THỦ TỎ TÌNH VỚI CRUSH

Chỉ muốn nói là dễ thương muốn xỉu!!!
Gatooo muốn xỉu luôn
Ước gì được trở lại ngày xưa


Nguồn: Trần Thu Hằng