Không biết bác tài này vội đi tìm cái gì mà phi ẩu thế?Không biết bác tài này vội đi tìm cái gì mà phi ẩu thế?

Sau vô lăng là hàng chục sinh mạng cộng với sự an toàn của rất rất nhiều người đi đường mà bác tài vượt như thế này thì khác gì tự đưa mình và người khác vào ngay cửa tử!Share : Quang Minh