Mấy bà hàng xóm nói gì về mày?Mấy bà hàng xóm nói gì về mày?

[Góc buôn dưa lê]

Có lần đêm up bài muộn, dậy bật đèn tìm cái sạc dt hôm sau cả phố đồn đang đêm dậy bật điện hút chích.