Ngộ Không và Bát Gới cưỡi PKL đi giải cứu sư phụNgộ Không và Bát Gới cưỡi PKL đi giải cứu sư phụ

Sư phụ ở đâu tụi con phi trâu tới đón.... cân đẩu vân đang sạc ắc quy rồi chán voãi ra.


Share : Thanh Phạm