Nhà tao có việc nên tao mới phải chen, chúng mày thích gì?Nhà tao có việc nên tao mới phải chen, chúng mày thích gì?

Hà Nội giờ tan tầm, đang đứng há hốc mồm hơn 30 phút chờ đổ xăng thì bà cô "tên Duyên" bỏ cái tấm bảng chen ngay trước mặt, thấy vậy mình mới nhắc mà bả quát lớn "Nhà tao có việc tao mới phải chen, chúng mày thích gì"

Cũng chẳng biết nói thế nào nữa, ai cũng có việc chắc mai mới đổ xăng mất.

Via: Khanh Le/ Không sợ chó