Nhìn nhiều hơn cả giấy vệ sinh mới là khổ...Nhìn nhiều hơn cả giấy vệ sinh mới là khổ...

Ngày bé cứ bảo "sao nhà nước không in nhiều tiền cho dân đỡ khổ, lớn rồi mới biết bơi trong tiền còn khổ hơn"

Tiền còn rẻ hơn cả giấy vệ sinh mới khổ.