Ninja Vios lỡ đi nhầm ngõ nhà Ninja bà bà thôi mà bà chửi cho vuốt mặt không kịpNinja Vios lỡ đi nhầm ngõ nhà Ninja bà bà thôi mà bà chửi cho vuốt mặt không kịp :)))

Người ta chỉ là nhầm lẫn thôi chờ chút thì họ sẽ đi ra thôi làm gì mà căng vậy.


Via: Tùng Trần