Thách nhau uống hết một ca rượu, đến lúc bạn uống gần xong quay ra xích mích đánh nhauThách nhau uống hết một ca rượu, đến lúc bạn uống gần xong quay ra xích mích đánh nhau

Chuyện của thanh niên tên Sóng và thanh niên tên Tuyến(áo đen, quần xanh)

Tóm tắt Tuyến thách Sóng uống hết 1 ca rượu trong 3 hơi. Nếu Sóng uống hết Sóng thích gì Tuyến chiều đấy(50 triệu hay đi Hạ Long gì đấy). Lúc Sóng uống 2 hơi gần hết, Tuyến không rõ lời nói gì Sóng tức rút dây lưng ra.

Thế là chuyện vui lại thành chuyện buồn, còn 50 triệu kia không biết thế nào.

P/s: May còn chưa có vụ giết bạn vì thách uống rượu.


Via: Vinh râu