Miếng ăn là miếng nhục mà miếng nhục là cục hờnMiếng ăn là miếng nhục mà miếng nhục là cục hờn

Con sen khốn nạn, ăn miếng cũng nhục khổ với nó.


Via: Đảo Mèo