MV mới của Sĩ Thanh quá hài: Mình cứ khoe điMV mới của Sĩ Thanh quá hài: Mình cứ khoe đi

MV mới của Sĩ Thanh quá hài, cười ngất với anh người yêu đầu bổ luống bị Sĩ Thanh đá để theo giai 6 múi, ai biểu bắt người ta trùm như ninja làm gì. Người ta đẹp mà không cho người ta khoe thì bị đá phải goy, ủng hộ khoe nha các mẹ hãy.