Sống phải biết kiêm tốn. Ghét cái kiểu có tí chanh, quất đem đi câu like ...Sống phải biết kiêm tốn. Ghét cái kiểu có tí chanh, quất đem đi câu like.

Chị đây kín cổng cao tưởng vẫn đầy like