Mày biết bố mày là ai không phiên bản tâyMày biết bố mày là ai không phiên bản tây

Đã là tây trước tiên phải cộc đầu sau đó huých người rồi mới đến bocxing Còn là ta đéo nói nhiều bocxing luôn


Phiên bản tây có vẻ nhanh gọn và giứt khoát hơn 1 chút

Còn đây chính là phiên bản Việt: Mày biết bố mày là ai không?

Đăng nhận xét

0 Nhận xét